Pascal opas

Sisällys

Key Resource
Links2Go
Pascal

Sisällys

Osa I

1.Johdanto
2.Kurssin tavoitteet
3.Käsitteistä
3.1.Tietokone
3.2.Ohjelma
3.3.Algoritmi
3.4.Ohjelmointikieli
3.4.1.Ohjelmointikielen ja luonnollisen kielen erot
3.5.Ohjelmointiprojelti
4.Pascal
5.Ohjelmointiparadigmat
6.Mitä ohjelmoinkielellä (tietokoneella) voi tehdä
7.Pascal järjestelmä
8.Ohjelmointikielen esittäminen
8.1.Syntaksi ja semantiikka
8.2.BNF-kielioppi
8.3.Syntaksikaaviot
9.Yksinkertainen tieto
9.1.Muuttuja
9.2.Sijoituslause
9.3.Tunnus
9.4.Tyyppi
9.4.1.Tyypin ominaisuuksia
9.5.Nimetyt vakiot
9.6.Muuttujien alustaminen
10.Syötön ja tulostuksen perusteet
11.Vuorovaikutus
12.Tekstitiedostot
12.1.Yleistä
12.2.Tiedoston sisäinen ja ulkoinen nimi
12.3.Tiedoston avaaminen
13.Ohjaus- eli kontrollirakenteet
13.1.Yleistä
13.2.Peräkkäisyys
13.3.Ehtorakenne
13.4.Toistorakenne
13.5.Silmukan muodostamisohjeita
14.Tyhjä lause
15.Ohjelman kommentointi
16.Yksinkertaiset tyypit ja lauseke
16.1.Tyyppi
16.2.Perustyypit, yksinkertaiset tyypit, rakenteiset tyypit
16.3.Integer, kokonaisluku
16.4.Real, liukuluku
16.5.Vertailu: integer ja real
16.6.Boolean, totuusarvotyyppi
16.7.Lauseke
16.7.1.Integer:n käyttö real:n paikalla
16.7.2.Pascalin aritmeettiset standardifunktiot
16.7.3.Presedenssi
16.7.4.Lausekkeen arvon laskeminen
16.8.Char, merkki
16.9.Ohjelman tekeminen koodijärjestelmäriippumattomaksi
16.10.Tekstitiedosto, Eoln-funktio
17.Omat tyypit
17.1.Omien tyyppien määritteleminen
17.2.Rajoitetut tyypit
17.3.Luetellut tyypit
17.4.Tyyppien luokittelu
18.Lisää ohjausrakenteita
18.1.For-lause
18.2.Repeat-until
18.3.Case-lause
19.Aliohjelmat
19.1.Johdantoa
19.2.Funktioaliohjelmat
19.3.Parametrit
19.4.Arvoparametrit
19.5.Proseduurialiohjelmat
19.6.Muuttujaparametrit
19.7.Ongelman jakaminen osaongelmiksi
19.8.Funktio vai proseduuri?
19.9.Paikallisuus
19.9.1.Miksi?
19.10.Lohkorakenne
19.11.Murtolukuesimerkki
19.12.Esimerkki: nim-peli
19.13.Rekursiiviset aliohjelmat
19.14.Rekursion käytöstä
20.Rakenteinen tieto
20.1.Taulukko (Array)
20.2.Kaksiulotteinen taulukko
20.3.Taulukoiden käsittely
20.3.1.Haku
20.3.2.Lajittelu
20.4.Merkkijono
20.5.String
20.6.Tietue
20.7.With -lause
20.8.Joukko
20.9.Tiedon mallintaminen
21.Binääritiedostot
21.1.Binääritiedoston käsittely: Put ja Get
21.2.Binääritiedoston käsittely: Write ja Read
21.3.Lisää binääritiedostoista

Osa II

22.Erikoistekniikoita
22.1.Mukautuvat taulukkoparametrit
22.1.1.Erikokoiset taulukkoparametrit (standardi)
22.1.2.Mukautuvat taulukot TurboPascalissa
22.2.Vaihtelevanmittaiset tietueet
22.3.Toisenkertaluvun aliohjelmat
23.Modulaarisuudesta eli ongelman pilkkomisesta
23.1.Sopimusohjelmointi (programming/design by contract)
23.2.I/O:n eriyttäminen
23.3.Hirvittävien esimerkkien galleria
23.4.(Aina) hyviä aliohjelmia
23.4.1.Matemaattiset funktiot
23.4.2.Karakterisoivat aliohjelmat
23.4.3.Abstraktit tietorakenneoperaatiot
23.4.4.Käsitteet
23.5.Yksinkertaistaminen
24.Dynaamisista tietorakenteista
24.1.Staattiset ja dynaamiset muuttujat
24.1.1.Osoittimen käsittely
24.2.Linkitetty lista
24.3.Järjestetty linkitetty lista
24.4.Pino ja jono linkitetyn listan avulla
24.5.Binääripuu
24.6.Binäärinen hakupuu
24.7.Graafeista

Liitteet

1.ISO Latin1-merkistö
2.Alkuluvut
3.Ohjelma: Pilko
4.Moduulit (unit)
5.Harjoitustehtäviä
6.Tehtävien ratkaisuja
Hakemisto

<- [H] [@] [T] Tatu J. Lund
© Copyright 1996,1997 by Tatu J. Lund, All rights reserved.